Website Terms of Use

1. Wie zijn wij? Waarvoor dient deze Site?

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) hebben betrekking op jouw gebruik van de website waar je momenteel op bent (“Website”). De Website wordt beheerd door LeeWrangler Belgium Services BVBA, met adres te België, 2600 Berchem, Posthofbrug 6 – 8, The Link (“wij”, “ons” of “onze”). Je kan ons contacteren via onze Contacteer Ons Pagina die beheerd wordt door onze Klantendienst. We gebruiken de Website om onze producten te promoten en informatie over onze producten, winkels en promotionele initiatieven te verschaffen.

Je kan op de Website ook onze producten kopen. Indien je producten op onze Website koopt, dan is deze aankoop onderworpen aan onze Verkoopsvoorwaarden .

2. Wat als ik gevraagd word om een account aan te maken?

Om specifieke functies van de Website te gebruiken (bv. om jouw aankoopgeschiedenis te verifiëren) moet je een account aanmaken (“Account”).

Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die gebeuren op jouw Account, tenzij je kan aantonen dat jouw Account door een derde partij wordt gebruikt zonder jouw toestemming.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van jouw toeganggegevens en om ze geheim te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade wegens het niet nakomen door jou van deze verplichtingen. We kunnen jouw Account beëindigen of opschorten, op eender welk moment en zonder verwittiging als: (i) wij geloven dat je jouw Account gebruikt op een wijze die deze Gebruiksvoorwaarden schendt, (ii) wij geloven dat een derde partij jouw Account gebruikt zonder jouw toestemming, of (iii) voor redelijke veiligheids- of onderhoudsdoeleinden.

Je kan jouw Account op elk moment beëindigen door contact op te nemen met onze Klantendienst via onze “Contacteer Ons” pagina.

3. Wat als ik eigen inhoud of commentaar op de Website oplaad?

De Website bevat een sectie waar je zelf-gegenereerde inhoud (“User-Generated Content” of “UGC”) kan opladen (bv. fotos of commentaar). Wij zijn louter een hosting-dienstverlener voor deze UGC en wij zijn dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de UGC.

Je mag geen UGC opladen die (i) illegaal, obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk is; (ii) die aanzet tot racisme, discriminatie (ethnische of seksuele) of haat; of (iii) die de intellectuele eigendomsrechten of persoonsgegevensbeschermingsrechten van derden schendt. Je mag geen UGC opladen die gegevens (zoals bv. foto’s van minderjarigen) bevat. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, UGC van de Website te verwijderen, indien de UGC niet voldoet aan deze vereisten. In dit geval kan de Account van de betreffende oplader ook verwijderd of opgeschort worden.

4. Wie is de eigenaar van de inhoud en materiaal op de Website?

De informatie op deze Website, en alle materiaal hierin vervat is auteursrechtelijk beschermd en de eigendom van Kontoor Brands Group en haar filialen die zich alle rechten voorbehouden..

Alle geregistreerde namen en merken op deze Website zijn geregistreerde merken van de Kontoor Brands Group of haar filialen. Enkel voor zover toegestaan in deze sectie (of specifiek schriftelijk aan jou) verlenen de Kontoor Brands Group, haar filialen of haar leveranciers aan niemand expliciete of impliciete rechten op octrooien, auteursrechten, merken of bedrijfsgeheimen. ALLE RECHTEN WORDEN VOORBEHOUDEN.

Indien je UGC op de Website oplaadt, garandeer je dat je het recht hebt om dit te doen en dat je alle nodige toelatingen van de betrokken derde partijen hebt (bv. van rechthouders of data subjecten). Dergelijke inhoud zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd worden. Met betrekking tot de UGC geef je ons dus een onbeperkte, exclusieve, wereldwijde, sub-licentieerbare, kosteloze licentie om de UGC te gebruiken op eender welke wijze en voor eender welk doeleinde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opslaan, bewaren, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, overmaken, verdelen, afbeelden, aanpassen, vertalen of het incorporeren in ander materiaal en om de UGC op eender welke wijze commercieel te exploiteren. Wij vragen je dus om via de Website geen UGC op te laden indien je niet wilt dat deze onderworpen zal zijn aan de hierboven vermelde voorwaarden.

5. Wat is onze aansprakelijkheid indien er iets mis gaat tijdens jouw gebruik van de Website?

We doen ons best om er voor te zorgen dat de Website boeiend en gebruiksvriendelijk is, maar we kunnen niet garanderen dat onze gebruikers altijd alles vinden wat ze leuk vinden.

Je gaat ermee akkoord dat jouw gebruik van de Website op jouw eigen risico is. Gelet op het grote aantal mogelijke bronnen van beschikbare informatie en de inherente gevaren en onzekerheden van elektronische verspreiding, kan het gebeuren dat er zich vertragingen, lacunes, of andere problemen met betrekking tot deze informatie voordoen. Indien je vertrouwt op deze Website of enig materiaal op deze Website, dan doe je dat op eigen risico.

De Website wordt aan jou “as is” ter beschikking gesteld, met alle mogelijke fouten en zoals de Website beschikbaar is. Wij, onze filialen en alle medewerkers aan de website (en hun filialen), agenten of licentiegevers kunnen geen garantie geven op de afwezigheid van gebreken, de correctheid, volledigheid, actualiteit, niet-schending, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die via deze Website beschikbaar is. Bovendien garanderen wij ook niet dat de Website foutenvrij, doorlopend beschikbaar of vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. Wij kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat de kleuren die verschijnen op jouw scherm overeenstemmen met de echte kleuren van de Producten zoals beschikbaar in onze (online of fysieke) winkels.

Voor zover als toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, zijn de Kontoor Brands Group, onze filialen en alle medewerkers aan de website (en hun filialen), agenten of licentiegevers in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige schade die voortvloeit uit jouw gebruik van de informatie op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor gevolgschade, bijzondere schade, incidentele schade, indirecte schade of soortgelijke schade (zoals winstderving, zakelijke schade, spaargelden of bezuiningen, gegevens en vorderingen van derde partijen) zelfs indien we op voorhand over de mogelijkheid van deze schade werden geïnformeerd.

6. Links naar inhoud of websites van derde partijen

Deze Website kan elementen van of links naar website van andere bedrijfen, individuen of agentschappen bevatten. Deze worden aan jou ter beschikking gesteld voor jouw gebruiksgemak. Wij hebben geen controle over deze websites of elementen. Het opnemen van dergelijke elementen of links impliceert geen goedkeuring en wij geven geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke items, noch zijn wij verantwoordelijk voor de jusitheid van de informatie op dergelijke elementen of websites. Wij controleren de inhoud van dergelijke websites van derden niet en informeren jou daarom dat jouw toegang naar een website van een derde op eigen risico is. Alle aspecten met betrekking tot dergelijke elementen of websites worden beheerd door de relevante voorwaarden van deze derden (wij raden u aan om deze te lezen).

7. Welke wet is van toepassing? En welke rechtbanken zijn bevoegd in geval van een geschil?

Jouw gebruik van de Website wordt beheerd door de wetten van het koninkrijk België. Het Belgische recht, zonder rekening te houden met de regels inzake wetsconflicten, zal dus van toepassing zijn op deze Gebruiksvoorwaarden, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene voorwaarden. De Rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de Website of met deze Gebruiksvoorwaarden, met uitzondering van elk recht om op grond van een dwingende bepaling van het toepasselijk recht een rechtsvordering in te stellen in de gebruikelijke woon- of verblijfplaats van de gebruikers.