Lee and Wrangler Rewards

Regulamin

Program Lee and Wrangler Rewards („Program”) jest oferowany przez Kontoor Brands, Inc. lub lokalny podmiot w Twojej jurysdykcji („Kontoor”, „my” lub „nas”). Swój lokalny podmiot można znaleźć tutaj: Osoby prawne (lee.com) Lee oraz Osoby prawne (wrangler.com) Wrangler. Uczestnicy Programu (każdy „Uczestnik”) są odpowiedzialni za zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”). Niniejszy Regulamin dotyczy udziału każdego Uczestnika w Programie. Biorąc udział w Programie, Uczestnik zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Od czasu do czasu Kontoor, według własnego uznania, może zmienić, przerwać lub dodać interakcje, w których Uczestnicy mogą zdobywać punkty („Punkty”), liczbę zdobytych Punktów oraz kwotę wymiany Punktów na nagrody („Nagrody”) po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników lub bez niego. We wszystkich sprawach związanych z administrowaniem Programem decyzje Kontoor będą ostateczne. Kontoor zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania dowolnego aspektu Programu, w dowolnym czasie. Jeżeli Kontoor zmieni niniejszy Regulamin, Kontoor powiadomi o tym Uczestnika poprzez opublikowanie nowego Regulaminu. Zmiany te wejdą w życie z datą ostatniej aktualizacji podaną w zmienionym Regulaminie. Kontynuując udział w Programie, Uczestnik wyraża zgodę na zmieniony Regulamin.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

Do Programu można przystąpić bezpłatnie. Nie ma konieczności dokonywania zakupów. Aby móc zdobywać Punkty i otrzymywać Nagrody, Uczestnicy muszą posiadać internetowe konto Lee lub Wrangler i połączyć swoje konto w Programie z internetowym kontem Lee lub Wrangler.

Uczestnicy są odpowiedzialni za utrzymywanie aktualnych danych kontaktowych poprzez aktualizację informacji na swoim koncie lub kontakt z firmą Kontoor: Skontaktuj się z nami (wrangler.com) lub Skontaktuj się z nami (lee.com). Kontoor nie ponosi odpowiedzialności za komunikację, oferty ani Nagrody wysyłane na nieaktualne adresy e-mail.

Po przystąpieniu do Programu Uczestnicy otrzymają powitalną wiadomość e-mail z informacjami na temat przystępowania do Programu i uczestnictwa w nim.

KRYTERIA KWALIFIKACJI

Do Programu mogą przystąpić Uczestnicy, którzy mają ukończone 16 lat i są legalnymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii lub Czech. Mieszkańcy Kanady są wykluczeni z Programu. Jeśli Uczestnik jest niepełnoletni w miejscu zamieszkania, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin w imieniu Uczestnika, a Uczestnik może uczestniczyć w Programie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Przystępując do Programu i uczestnicząc w nim, Uczestnik oświadcza, że spełnia te wymagania. Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych i do użytku osobistego, niekomercyjnego.

W Programie mogą uczestniczyć pracownicy firmy Kontoor oraz członkowie ich rodzin. Kontoor zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Programu, jeśli, według uznania Kontoor, Uczestnik naruszył kryteria kwalifikacji lub niniejszy Regulamin.

ZDOBYWANIE PUNKTÓW I NAGRÓD

Aby zdobyć Punkty za dany zakup, Uczestnik musi dokonać identyfikacji w momencie dokonywania zakupu, zarówno w sklepie, jak i online, podając adres e-mail, który został użyty do rejestracji w Programie. Kiedy zostanie użyty zarejestrowany adres e-mail, Uczestnik będzie uprawniony do zdobycia jednego punktu za każdego zł wydanego na kwalifikujące się zakupy, z wyłączeniem podatków i wysyłki oraz po zastosowaniu rabatów. Punkty można wymienić na Nagrody, jak określono poniżej.

Za zakup kart podarunkowych i kart sklepowych nie są przyznawane punkty, jednak można zdobyć punkty za zakupy dokonywane przy użyciu kart podarunkowych. Zakupy będą kwalifikować się do zdobycia Punktów dopiero po wysłaniu zakupionego produktu (jeśli dotyczy).

Po zdobyciu 200 punktów zostanie wydany certyfikat Nagrody o wartości PLN 25. Nagrody są ważne przez 180 dni od daty wydania.

Uczestnicy mogą zdecydować się na gromadzenie punktów w celu uzyskania certyfikatu nagrody PLN 50 (400 Punktów) lub certyfikatu nagrody PLN 75 (600 Punktów).

Nie jesteśmy w stanie wstecznie przyznać Nagród Uczestnikom, którzy w momencie zakupu nie podali odpowiednich danych konta.

Punkty i Nagrody można zdobywać zarówno w sklepach marki Lee, jak i Wrangler, z zastrzeżeniem, że Uczestnik musi posiadać konto online obu marek, aby móc zdobywać Punkty w sklepach każdej z nich. Na przykład Uczestnik może założyć konto Nagród na Lee.com. Jeśli Uczestnik dokona zakupu na stronie Wrangler.com, musi otworzyć konto, aby móc zdobywać Punkty za zakupy w Wrangler. Konto Nagród Uczestnika będzie zawierać punkty zdobyte w sklepach obu markach.

ZWROTY

Jeśli Uczestnik zwróci produkty, za które zdobył Punkty, Kontoor odejmie Punkty zdobyte za takie zwrócone produkty od sumy Punktów Uczestnika. Jeśli Uczestnik zdobędzie Nagrodę za zwrócone produkty, Kontoor odejmie odpowiednie Punkty od zdobytych przez niego Punktów i na jego koncie będzie widnieć ujemne saldo Punktów, uwzględniające zwrot.

Nagrody nie podlegają zwrotowi, jeśli Uczestnik wykorzysta Nagrodę do zakupu produktu.

WYŁĄCZENIA

Zamówienia międzynarodowe, zamówienia do i z krajów innych niż Twój kraj ojczysty, podatki, wysyłka, zakup kart podarunkowych oraz produkty dostarczane przez strony trzecie (takie jak marki stron trzecich lub inne sklepy sprzedające produkty Lee lub Wrangler), zakupy nieautoryzowane lub dokonane w wyniku oszustwa oraz zwroty nie uprawniają do zdobywania Punktów. Jeśli Uczestnik użyje Nagród do zakupu produktu, Nagrody zostaną zastosowane przed zastosowaniem jakichkolwiek innych zniżek.

ODBIÓR NAGRÓD

Nagrody są wydawane co PLN 25 za pośrednictwem poczty elektronicznej i są automatycznie dodawane do konta Nagród natychmiast po ich wydaniu. Wszelkie Punkty, które nie zostały zamienione na Nagrodę, wygasają po upływie jednego (1) roku od ich zdobycia.

Nagrody można wykorzystać zarówno w sklepie marki Lee, jak i Wrangler, nawet jeśli certyfikat Nagrody pochodzi z drugiej marki, pod warunkiem, że Uczestnik ma konto online obu marek.

Możemy zapewniać Uczestnikom dodatkowe oferty i korzyści.

Zdobyte Punkty i Nagrody nie są zbywalne i nie można ich sprzedawać, odsprzedawać, wymienić ani zamienić. Punkty ani Nagrody nie mają wartości pieniężnej i nie można ich wymienić na gotówkę. Nie można wykorzystać Nagród do zakupu usług stron trzecich. Mogą obowiązywać dodatkowe wyłączenia – szczegóły i konkretne wyłączenia można znaleźć w wiadomości e-mail dotyczącej Nagród. Uczestnicy mogą korzystać z Nagród tylko na kontynencie, na którym mieszkają. Nagrody zostaną odliczone przed dodaniem jakichkolwiek rabatów.

ANULOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONTA

Uczestnicy mają prawo do anulowania uczestnictwa w dowolnym momencie, poprzez kontakt z firmą Kontoor: Skontaktuj się z nami (wrangler.com) lub Skontaktuj się z nami (lee.com). W wyniku anulowania uczestnictwa konto Uczestnika zostanie zamknięte, saldo Punktów i wydane certyfikaty Nagrody przepadną, a dostęp do korzyści Programu zostanie utracony. Firma Kontoor, według własnego uznania, może zakończyć uczestnictwo lub cały Program bez powiadomienia.

REJESTRACJA/PRYWATNOŚĆ

Podając swoje dane rejestracyjne, Uczestnik wyraża zgodę na komunikację w ramach Programu Nagród, w tym na komunikację za pośrednictwem poczty e-mail i mediów społecznościowych, jak również na komunikację e-mail od rodziny marek Kontoor. Uczestnik udziela również firmie Kontoor zgody na wykorzystanie danych dotyczących transakcji i profilu Uczestnika w celu wysyłania spersonalizowanych informacji o Programie i ofertach specjalnych.

Informacje Uczestnika będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności marek, dostępną na stronach Polityka zwrotów (wrangler.com) oraz Polityka zwrotów (lee.com).

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsza sekcja nie wpływa na ustawowe prawa Uczestnika jako konsumenta i w odniesieniu do Programu nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie ustawowych praw określonych w obowiązujących przepisach konsumenckich dotyczących ważnego tytułu, braku obciążeń i niezakłóconego posiadania, zgodności z opisem, zadowalającej jakości, przydatności do celu i zgodności z próbką. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich ustawowych praw, Uczestnik powinien skontaktować się z lokalnym Biurem Standardów Handlowych lub Biurem Porad Obywatelskich lub ich odpowiednikiem w kraju/regionie Uczestnika (jeśli istnieje).

Z ZASTRZEŻENIEM POPRZEDNIEGO AKAPITU, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA KONTOOR ZRZEKA SIĘ I WYKLUCZA WSZELKIE INNE WARUNKI, ZASTRZEŻENIA I GWARANCJE W ODNIESIENIU DO PROGRAMU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE PRZEZ USTAWĘ LUB W INNY SPOSÓB, CZY TEŻ WYNIKAJĄ Z JAKIEGOKOLWIEK WCZEŚNIEJSZEGO PRZEBIEGU TRANSAKCJI, WYKORZYSTANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności firmy Kontoor: (i) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane umyślnie lub przez zaniedbanie; (ii) za oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd; lub (iii) za każdą inną odpowiedzialność, która nie może być ograniczona lub wyłączona przez obowiązujące prawo. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, nie będziemy ponosić odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania (leichte Fahrlässigkeit, w każdym przypadku, czy to w ramach umowy (z wyjątkiem kluczowych zobowiązań umownych – podstawowych obowiązków), w ramach czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), lub w inny sposób, jakkolwiek wynikający z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim za: (A) straty ekonomiczne (w tym, bez ograniczeń, utratę dochodu, przychodów, danych, rzeczywistych lub przewidywanych zysków, umów, działalności gospodarczej, możliwości lub przewidywanych oszczędności); lub (B) utratę wartości firmy lub reputacji; lub (C) specjalne, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez Uczestnika w wyniku niniejszego Regulaminu lub w związku z nim. Niezależnie od powyższego, łączna odpowiedzialność firmy Kontoor na podstawie niniejszego Regulaminu, wynikająca z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy PLN500. Niniejsza sekcja nie narusza ustawowych praw Uczestnika jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich ustawowych praw, Uczestnik powinien skontaktować się z lokalnym Biurem Standardów Handlowych lub Biurem Porad Obywatelskich lub ich odpowiednikiem w kraju/regionie Uczestnika (jeśli istnieje).

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Kontoor (i jej podmioty stowarzyszone) przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i szkodami (rzeczywistymi i wynikowymi) każdego rodzaju i natury, znanymi i nieznanymi, w tym przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych związanych z Programem lub wynikającymi z naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub osobę korzystającą z konta Uczestnika, lub z naruszenia przez Uczestnika jakiegokolwiek prawa lub praw stron trzecich, chyba że Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli firma Kontoor podejmie się obrony takiego roszczenia, Uczestnik będzie w uzasadniony sposób współpracować z firmą Kontoor w takiej obronie.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Europejska platforma Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostarcza informacji o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, które mogą być przydatne, jeśli między Uczestnikiem a firmą Kontoor powstanie spór, którego nie możemy rozwiązać.

INNE POSTANOWIENIA

Niniejszy Regulamin będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem belgijskim, a Uczestnik i firma Kontoor niniejszym poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.. Nie ma to wpływu na prawa Uczestnika jako konsumenta w kraju/regionie, w którym się znajduje, w szczególności, gdy prawa te są bardziej korzystne.

W żadnym wypadku firma Kontoor nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niewywiązanie się ze swoich zobowiązań spowodowane w całości lub w części przez jakiekolwiek działania siły wyższej lub inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy Kontoor.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień.

Niewykonanie przez firmę Kontoor jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie uniemożliwi firmie Kontoor egzekwowania takiego prawa lub postanowienia w przyszłości.

Firma Kontoor może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym w związku z połączeniem, przejęciem, sprzedażą aktywów lub kapitału własnego, lub z mocy prawa.

Data wejścia w życie: Marzec 2024 r.